Dialogkonferanse om Longyearbyen flyteterminal – Avlyst!

fredag 23. august 2019

Fra 09:30 til 18:00

Oslo/Gardermoen, Kystverket kommer tilbake med nærmere angivelse av
sted.

Kystverket inviterer leverandører til dialogkonferanse om Longyearbyen flyteterminal for å utvide kapasiteten i Longyearbyen havn.

Det er i hovedsak to sentrale utviklingstrekk som driver behovet for å utbedre havneinfrastrukturen i Longyearbyen.
– Behov for å styrke næringsgrunnlaget i Longyearbyen for å kunne nå den vedtatte målsetningen om å opprettholde norske samfunn på Svalbard.
– Økt trafikk har ført til at etterspørselen etter kaiplass og øvrige havnefasiliteter overgår det havna er i stand til å tilby. Ettersom trafikkveksten forventes å fortsette vil behovet for mer kapasitet og bedre fasiliteter øke framover.

I Nasjonal transportplan 2018–2029 er det satt av midler til etablering av Longyearbyen flyteterminal. Kystverket har av Samferdselsdepartementet fått i oppgave å planlegge flytekaien og vil være byggherre. Endelig finansiering gis gjennom statsbudsjettet. Kaiens primære hensikt er å utvide kaikapasiteten i Longyearbyen havn. Det største behovet er for mellomstore fartøy på 100–150 meters lengde, men kaien planlegges, med værbegrensninger, å kunne benyttes av fartøy opp mot 250 meters lengde. De aktuelle brukerne av anlegget er i hovedsak delt i 3 hovedkategorier: Cruiseturisme, næring og godshåndtering.

Prosjektering gjennomføres av Dr. Techn. Olav Olsen AS sammen med dine underleverandører DHI, Instanes Polar, Aker Solutions, Erichsen & Horgen og ECT. Arkitekt er Snøhetta.

Hensikten med leverandørkonferansen er å informere om videre prosjektprosess, avklare forventninger til markedet og bidra til kompetanseoverføring/mobilisere markedet. Kystverket ønsker å få en dialog med markedet og få innspill til praktiske utfordringer og løsninger i forhold til byggingen av kaien. Tema er bland annet, tilgjengelig dokk og kapasitet på dokk, slep av bryggen til Longyearbyen, hvor mye bør bygges ferdig på fastlandet, byggetid mm

Gjennom dialogkonferansen ønsker Kystverket å orientere entreprenørmarkedet om det planlagte prosjekt for å kunne få gode innspill til prosjektgjennomføringen samt å finne metoder som på best mulig dekker Kystverkets behov. Gjennom en-til-en samtaler ønsker man å kartlegge momenter som kan danne grunnlag for utforming av konkurransegrunnlaget.

Kystverket ønsker innspill om:
– Elementer som bør/skal inn i detaljbeskrivelse.
– Mulighet for at deler av de tekniske løsningene prosjekteres av leverandør
– Byggested
– Årstidsproblematikk – ferdigstillelsesgrad før slep/frakt.
– Hvilke metoder er best egnet for å anskaffe de løsninger som dekker Kystverkets behov?
– Gjennomføringsmetoder
o Hvor mye skal bygges på fastlandet?
o Tørrdokk eller andre løsninger?

Hvordan?
– Kystverket presenterer aktuelle problemstillinger.
– En-til-en samtaler med leverandører – som grunnlag for utforming av konkurransegrunnlag

Tentativ tidsplan:
Veiledende kunngjøring                                   11. juli
Påmeldingsfrist dialogkonferanse                    20. august
Dialogkonferanse                                              23. august, kl. 09.30-12.00
Frist for svar på spørsmål og for
påmelding en-til-en møte                                 20.august
En-til-en møter                                                  23. august, kl 13.00-18.00

Spørsmål vi ønsker svar på til en-til-en møter
Kystverket ber om skriftlig svar på spørsmålene nedenfor. Dere velger selv hvilke spørsmål dere vil svare på. Alle som leverer svar på spørsmål, inviteres også til en-til-en møter med Kystverket. Møtene vil bli brukt til å klargjøre eller utdype sider ved deres svar. Svar på spørsmålene og referat fra en-til-en møter vil bli behandlet konfidensielt. Det bes om at lengden på besvarelsen av spørsmålene ikke overstiger fire A4-sider.

1. Prosjektsuksess: Hva mener dere er de viktigste faktorer Kystverket som byggherre kan gjøre for å skape et vellykket prosjekt?
2. Prosjektkultur: Hvordan kan vi sammen skape en kultur i dette prosjektet som bidrar til at alle involverte parter får et eierskap til prosjektet og tenker optimal flyt i alle prosesser?
3. Entrepriseinndeling: Hva mener dere er en hensiktsmessig inndeling i entrepriser for et så spesielt prosjekt, og hvordan kan grensesnittene håndteres? Kan grunnarbeider, frakt og bygg slås sammen til en stor totalentreprise (med samspill) og samtidig sikre god konkurranse?
4. Prosjektering: Hvordan kan vi finne de beste grensesnitt mellom byggherres prosjektering og leverandørenes prosjektering? Hvordan få til sløsingsfri prosjektering (prosjektere rett en gang)?
5. Er det noe Kystverket ikke har tenkt på som dere mener er verdt å nevne?

Svar på spørsmålene sendes til jan-arild.jenssen@kystverket.no innen 20. august 2018.

Informasjonen Kystverket får fra en-til-en møtene vil bli benyttet som et grunnlag for å utforme konkurransegrunnlag, og til å vurdere hvilke fremgangsmåter som er best egnet for å anskaffe de løsninger som dekker de behov Kystverket har.

Påmelding.
For påmelding Send e-post til jan-arild.jenssen@kystverket.no eller til tore.fauske@kystverket.no
Kystverket ber om at det i påmeldingen opplyses navn, firma og kontaktinformasjon (mobil og e-postadresse) og om det ønskes en-til-en møte.

Frist for påmelding:
Mandag 20.8.2018 kl. 1200

Se fullstendig invitasjon og utfyllende informasjon: Fullstendig-invitasjon-til-dialogkonferanse (53 downloads)