Dialogkonferanse om «Færder Energifabrikk»

tirsdag 5. november 2019

Fra 10:00 til 14:15

Skagerak Arena, Fridtjof Nansens gate 19 i Skien

Vestfold Fylkeskommune tror at endringer i energimarkedet fremover, både når det gjelder produksjon, fordeling og styring av energi og ikke minst effekt, gjør det nødvendig å utvikle og bruke teknologien aktivt. Dialogen med markedet har til hensikt å utfordre markedet til å komme opp med de gode, innovative og kostnadseffektive løsningene for både energiproduksjon og lagring. Det forventes at løsningene reduserer energikostnadene, øker energifleksibiliteten, at løsningene har betydelig overføringsverdi for andre byggeiere, gir nye ideer til smarte energisystemer og styring. Energiløsningene er tenkt benyttet inn i undervisningen som en del av konseptet «Erfaringsbasert læring», samt som et kompetansesenter for næringslivet.

Det er ønskelig å få innspill på mulighetsrommet innen disse 3 områdene:

  1. Nytt solenergianlegg bør både gi et godt bidrag til energileveransen til bygget og gi VFK en verdifull erfaring med etablering, produksjon, bruk, styring og lagring av solenergi. Det er viktig at et nytt anlegg kan styres, reguleres og overvåkes, samt kunne samspille med byggets eksisterende energisystemer. Færder VGS skal etablere anlegg for produksjon, bruk og lagring av solenergi – termisk og elektrisk. Takflatene på bygget benyttes til plassering av solpaneler. Effektivt takareal er ca. 4 300m².  Det er tilgjengelige arealer for evt. batterilager og termisk lagring i bakken. Skolen har vannbåren oppvarming med radiatorer og vannbårne varmebatterier i ventilasjonsaggregatene.
  2. Installasjoner benyttet i selve energifabrikken skal kunne benyttes i undervisningsformål. Sentralt i alle læreplaner er forbruksvalg, vaner, atferd og energibesparelser. Vi ønsker innspill på hvordan installasjoner benyttet i selve energifabrikken kan vises til bruk i undervisningsformål. Eksempelvis kan det handle om tverrsnitt av fullskala utstyr, samt å kunne vise produksjonsflyten og gevinstene i anlegget både digitalt og som en fysisk modell.
  3. Solenergianlegget har ambisjoner om å være et kompetansesenter for næringslivet. Vi ønsker innspill på hvordan anlegget også kan være en: Arena for testing av utstyr, Opplæring og videreutdanning av ansatte og eventuelt kunder, Visningssenter for kunder, En del av et fremtidig innovasjon og kunnskapssenter for energismarte bygg.

Gjennomføring av dialogkonferansen

Selve dialogkonferansen vil gjennomføres i et samarbeid med Telemark fylkeskommune. Telemark fylkeskommune skal også gjennomføre en anskaffelse av energiløsninger. Deres anskaffelse er mer spisset mot solfangere og sesonglagring, mens Vestfold Fylkeskommune sin anskaffelse favner bredere. Telemark Fylkeskommunes prosjekt på DOFFIN har ID 162856.

De to prosjektene vil på dialogkonferansen presenteres separat, Vestfold Fylkeskommunes prosjekt FØR lunsj og Telemark Fylkeskommunes prosjekt ETTER lunsj.

På grunn av at flere leverandører vil ha interesse av å delta i dialogen om begge prosjektene, valgte vi å samkjøre dialogene.

Dialognotat Færder Energifabrikk m.program for dialogkonferansen

PÅMELDING

Link til den veiledende kunngjøringen på DOFFIN