Dialogkonferanse om energiløsninger for Bamble vgs.

tirsdag 5. november 2019

Fra 10:00 til 14:15

Skagerak Arena, Fridtjof Nansens gate 19, Skien

Telemarks fylkeskommune ønsker å etablere en lokal energiproduksjon som kan dekke min. 70-80% av Bamble videregående skole sitt energiforbruk.
Markedsdialogen har blant annet til hensikt å kartlegge hvilke løsninger det er i markedet for vannbåren oppvarming ved hjelp av termisk lagret solenergi.

Fylkeskommunen ønsker innspill til mulige løsninger og tenkemåter når det gjelder:

  • Fremtidsrettede, tekniske løsninger for lokal energiproduksjon
  • Organisering av energileveransen
    • bør/kan det etableres et eget selskap som står for utbygging av energiløsningen?
    • Er det mulig å dimensjonere energiløsningen slik at det kan leveres energi til andre naboeiendommer?
  • Entreprisemodeller
  • Anleggskostnader i forhold til tradisjonelle løsninger med bergvarmepumpe

Gjennomføring av dialogkonferansen

Selve dialogkonferansen vil gjennomføres i et samarbeid med Vestfold fylkeskommune. Vestfold fylkeskommune skal også gjennomføre en anskaffelse som omfatter innovative energiløsninger; «Innovative energiløsninger til bruk i undervisningsøyemed og som et kompetansesenter for næringslivet» – se utlysning i DOFFIN; ID 162854.

De to prosjektene vil på dialogkonferansen presenteres separat, Vestfold Fylkeskommunes prosjekt FØR lunsj og Telemark Fylkeskommunes prosjekt ETTER lunsj.

På grunn av at flere leverandører vil ha interesse av å delta i dialogen på begge prosjektene, valgte vi å samkjøre dialogene.

Dialognotat m. invitasjon og program for dialogkonferansen

Link til den veiledende kunngjøringen på DOFFIN

PÅMELDING