Dialogkonferanse Nytt klinikkbygg og senter for protonterapi ved Radiumhospitalet

torsdag 20. juni 2019

Fra 09:00 til 12:00

Bjørvika Konferansesenter Oslo Atrium
Adresse; Dronning Eufemias gate 6, Oslo

Helse Sør-Øst RHF skal bygge nytt Klinikk- og Protonbygg ved Radiumhospitalet, protonbygget er det første senter for protonterapi i Norge og vil ha stor nasjonal og internasjonal interesse. Det er etablert en prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF som har ansvaret for til å gjennomføre den samlende utbyggingen. Prosjektorganisasjonen inviterer leverandørmarkedet til dialog for å få tilbakemeldinger på hvordan prosjektet kan tilegne seg den beste entreprenørkompetansen og hvordan samarbeidet kan etableres for å sikre gode resultater i alle ledd.

Formålet med utbyggingen er å legge til rette for moderne generell kreftbehandling, samt å være et nasjonalt fagsenter for protonbehandling for pasienter fra hele landet .

Klinikk- og Protonbygg på Radiumhospitalet består av en samlet bygningsmasse på 46 000 m2. Klinikkbygget består av 36 000 m2, og Protonbygget 10 000 m2. Samlet ramme for prosjektet er 4,6 mrd. NOK. Prosjektet skal ferdigstilles for oppstart medio 2023.  

Prosjektorganisasjonen ønsker tilbakemeldinger fra markedet på de planer som forligger før utsendelse av entreprisen, fokus er å få til en samhandlingsorientert og effektiv gjennomføring. Dialogen vil omhandle ;

 • Faktorer for vellykket prosjekt
 • Risikohåndtering
 • Entreprisemodell
 • BIM som plattform for gjennomføring og FDV

Agenda for dialogen

 • Velkommen
 • Videreutvikling av Oslo universitetssykehus
 • Innovative anskaffelser
 • Prosjektet nytt klinikkbygg og protonsenter
 • Konsepter for nytt klinikkbygg og protonsenter
 • Dialog om utfordringer
 • Prosessen videre
 • Avsluttes med en enkel lunsj og  mingling

Påmelding innen 18. juni 2018 til; truls.bakken@sykehusbygg.no 

Spørsmål om konferansen Pål Høylie; pal.hoylie@sykehusbygg.no

Mer om Her