Dialogkonferanse – designstøtte til «Mobility as a service»

torsdag 12. desember 2019

Fra 10:00 til 16:00

Radisson Blue hotel Bodø

Nordland fylkeskommune vant i juni 2018 Samferdselsdepartementets konkurranse Smartere Transport i Norge. Fylkeskommunes bidrag, «Smartere Transport Bodø», har som mål er å redusere klimautslipp ved å endre reisevaner.

Med utgangpunkt i delprosjektet knyttet til utvikling av Mobility as a Service (MaaS) inviterer Nordland fylkeskommune til dialogkonferanse om systemorientert design.

Formålet med dialogkonferansen fra fylkeskommunens side er å formidle delprosjektets ambisjoner og mål, og at fylkeskommunen skal lære mer om systemorientert design og hvordan det kan bidra til å realisere delprosjektet.

Målgruppen for konferansen er leverandører av tjenester innenfor systemorientert design og andre relevante designtjenester.

Smartere Transport Bodø er et prosjekt med fire samarbeidspartnere: Nordland fylkeskommune, Bodø kommune, Telenor og Avinor . Samme skal prosjektet finne fremtidens mobilitetsløsninger i en «vanlig norsk by». Prosjektet har 14 ulike delprosjekt. Grunntanken i prosjektet er at helhetlige løsninger skaper varig endring. Derfor ønsker vi å se sammenheng mellom innbyggere og besøkende, familiemann eller enslig, hun som ofte kjører buss og han som alltid kjører bil.

Et av delprosjektene er Mobility as a Service (MaaS). MaaS kombinerer transporttjenester fra offentlige og private transportaktører gjennom en enhetlig plattform som oppretter og administrerer turen. Hovedkonseptet bak MaaS er å tilby reisende mobilitetsløsninger basert på deres reisebehov.

Nordland fylkeskommunes antakelse er at et uoversiktlig tilbud med mange tilbydere og ulike planleggings- og betalingsplattformer gjør at både innbyggere og besøkende kvier seg for å endre reisevaner. Delprosjekt MaaS skal løse problemet ved å samle de mange ulike tilbudene.

Målsetningen med dialogkonferansen er å se på om systemorientert design kan bidra til å skape system i et uoversiktlig aktørbildet.

Nordland fylkeskommune ønsker å få oversikt over helheten og kartlegge hvor potensialet for å lykke med MaaS ligger. I dette ligger blant annet brukernes behov, forretningsmodell og lovgiving (f.eks GDPR).

Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandørene på hvordan fylkeskommunen kan nå målsettingene i MaaS på en best mulig måte.

På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen inviteres leverandører til å komme med ideer og forslag til hvordan vi best kan løse våre behov. Målet er å få mest mulig kunnskap om løsninger som finnes i markedet.

Gjennomføring av dialogkonferansen

Konferansen gjennomføres innledningsvis med en presentasjon av prosjektet og delprosjektet fra fylkeskommunens side, med fokus på de utfordringer fylkeskommunen ser og fylkeskommunens behov for designstøtte i prosjektet.

Deretter vil de som ønsker det få mulighet til et en-til-en møte med fylkeskommunen. Det er ønskelig at designmiljøene viser fram eksempler på tidligere designleveranser i en-til-en møtene.

De som ønsker å presentere sine løsningsforslag vil få anledning til å sende inn en skriftlig beskrivelse på maksimum 3 sider i etterkant av konferansen.

Foreløpig tidsplan:

Tid Aktivitet
05.12.2018 Frist for påmelding Dialogkonferanse
12.12.2018 Dialogkonferanse
07.01.2019 Frist for skriftlige innspill

 

Konferansen er åpne for alle interessenter.

Fylkeskommunen dekker dagpakke for påmeldte.

Påmelding gjøres her i fylkeskommunens kurs-og konferanseverktøy.

Last ned fullstendig invitasjon med program for dagen her. (91 downloads)

 

Se Doffin-utlysning her.

Les mer om Nordland fylkeskommunes spennende prosjekt Smartere Transport Bodø på prosjektets egen hjemmeside:
https://www.smarteretransportbodo.no/