Dialogkonferanse: Bistand til analyser i Nasjonal transportplan

lørdag 14. desember 2019

Fra 11:30 til 15:00

Jernbanedirektorets lokaler i Biskop Gunnerus gate 14 , Oslo

Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 ønsker Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor å invitere til en dialogkonferanse om bistand til analyser i Nasjonal transportplan. Formålet er å få bistand i arbeidet med å fremskaffe ny kunnskap og analyser som skal brukes som grunnlag for Samferdselsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.

Beskrivelse av behovet

Transportetatene og Avinor utarbeider forslag til Nasjonal transportplan på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Retningslinjer for arbeidet er ventet våren 2018 og vil gi føringer for arbeidet. Gitt at prosessen blir som tidligere år vil hovedtyngden av arbeidet pågå i 2018 og 2019, mens det blir lavere aktivitetsnivå i de to påfølgende årene.

Transportetatene og Avinor har allerede startet noe av utredningsarbeidet, og foreløpig er følgende tema valgt ut:

  • Klima
  • Miljø
  • Teknologi
  • Godstransport
  • Byområder
  • Transportsikkerhet

 

I tillegg pågår det et utredningsarbeid som ser på hvilke trender og utviklingstrekk som kan påvirke transportsektoren mot 2050. Det pågår også et større arbeid innen transportmodeller og samfunnsøkonomi. En viktig del av bistanden vil være tilbud på analyser og utredninger knyttet til transport- og samfunnsøkonomiske analyser, varestrømmer og logistikk.

Det er nødvendig å ta høyde for at samfunnsutviklingen vil føre til at det er behov for at andre tema enn dette må utredes. Transportetatene og Avinor vil i hovedsak forsøke å løse dette med interne ressurser, men det kan være behov for bistand om vi mangler rett kompetanse eller kapasitet.

Se hele invitasjonen her: 2017 11 08 Invitasjon til dialogmøte NTP 2022_2033

Påmelding til Grete Hansen: grete.hansen@vegvesen.no