Dialogkonferanse – Atrå ungdomsskole med flerbrukshus

fredag 12. april 2019

Fra 09:00 til 13:30

Kongsberg Vandrerhjem Bergmannen,
Vinjesgt. 1, Kongsberg

Tinn kommune skal bygge ny ungdomsskole med tilhørende flerbrukshus.
Det er ønskelig at den nye ungdomsskolen kobles direkte inntil dagens barneskole og også tilpasses funksjoner i SFO, slik at skoleanlegget fremstår som en integrert 1-10 skole.
I tillegg skal dagens samfunnshus beholdes eller erstattes, og det evt. nybygget - flerbrukshuset - skal utformes slik at det ivaretar dagens funksjoner for samfunnshuset i tillegg til kulturskole og bibliotek.
Tinn kommune har miljøambisjoner om et bærekraftig bygg med fokus på smarte energiløsninger og klimavennlige materialer.

Tinn kommune inviterer leverandører til dialogkonferanse som et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om løsninger for å oppnå den skolen de ønsker seg innenfor vedtatt økonomisk ramme. Det er ønskelig å innhente mer kunnskap for å sikre at prosjektet i Tinn blir et mest mulig framtidsrettet, bærekraftig og driftsøkonomisk bygg. Dialogfasen består av dialogkonferansen hvor leverandørene får presentert prosjektet og har mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill til prosjektet og videre prosess. På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen inviteres leverandørene i etterkant til å komme med skriftlig innspill (frist 17.april 2018) som det vil være mulig å presentere for kommunen i en til en – møter 20. april 2018.

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE

Tinn kommune ønsker å sikre en best mulig sammenheng mellom arkitektonisk utforming og pedagogisk bruk, slik at kommunen får et funksjonelt og fremtidsrettet skoleanlegg. Det er ønskelig at anlegget skal gi muligheter for sambruk og flerbruk, samt sikre et arealeffektivt bygg med riktig dimensjonering. Skolen skal ha kapasitet til 250 elever og skal fremstå som en skole med fokus på natur og friluftsliv.  Økonomisk ramme som er avsatt til prosjektet er 98 mnok. Tinn kommune har miljøambisjoner om et bærekraftig bygg med fokus på: klimavennlige materialer, 30% reduksjon av klimagassutslipp, Lavenergi – passivhus-nivå, BREEAM-NOR klassifisering Good – very Good og miljøvennlig avfallshåndtering i bygge- og driftsfasen.

Det er et mål å kunne opprettholde hele eller deler av eksisterende undomsskole for å kunne drive forsvarlig skoledrift i byggeperioden.

Kommunen ønsker innspill til mulige løsninger og tenkemåter når det gjelder:
• Fremtidsrettede tekniske løsninger for alle tekniske anlegg i bygget. Stikkord: optimalt inneklima, lave driftskostnader, muligheter.
• Valg av alternativ 1 eller 2 – ref. mulighetsstudie – se vedlegg i linken under
• Materialbruk med lavt klimagassutslipp.
• Konkurranseform – pris og design med forhandling

ATRÅ SKOLE – MULIGHETSSTUDIE