Dialog om felles digitale løsninger for oppvekstsektoren i Nye Asker

onsdag 20. november 2019

Fra 08:30 til 15:15

Asker Kulturhus
Adresse: Strøket 15A, 1383 Asker

1.januar 2020 slås kommunene Hurum, Røyken og Asker seg sammen til ny felles kommune, Asker kommune. I den forbindelse er det opprettet flere prosjekter - deriblant Prosjekt Digitale Asker 2020. Dette prosjektet omfatter integrasjon av kommunenes digitale plattformer og systemer. Nye Asker kommune har mottatt statlige midler til dette arbeidet og det er forventninger til at den nye kommunen blir en foregangskommune på digitale tjenester og løsninger i Norge. Kjernesystemer som skal utfordres tidlig i prosessen er hovedsakelig oppvekstadministrative systemer og løsninger som i dag omfattes av læringsplattformer.
Målsetningen er at samtlige tre kommuner skal være på felles plattformer ved skolestart skoleåret 2019/2020.
Det er en forventning om at løsninger blir videreutviklet slik at de tilfredsstiller fremtidige behov hos brukere og tjeneste.

Nye Asker inviterer derfor til dialog om reelle utfordringer de har i dag og ønsker innspill til hvordan de kan utfordre dagens praksis utfra kartlagte behov.

Dialogkonferansen legger opp til å skape best mulig dialog mellom leverandørene og kommunene, samt motivere til dialog mellom leverandører.

Konferansen deles opp i tre deler:

Første del av konferansen brukes til å beskrive kommunenes behov og utfordringer knyttet til anskaffelse av felles digitale løsninger for oppvekstsektoren i Nye Asker

I den andre delen av konferansen vil leverandørene få mulighet til å

  • presentere sine løsninger i en én til én-dialog med grupper fra kommunene på et organisert leverandørtorg. Det settes av 25 minutter til hver dialog. NB! Her vil også deltagere fra andre kommuner (andre kommuner enn kommunene i Nye Asker) med likelydende behov delt
  • speed-date med andre leverandører hvis behovet er meldt inn.

I tredje del vil vi ha en workshop hvor vi i grupper på tvers av kommuner og leverandører vil diskutere konkrete behov og utfordringer i tilknytning til anskaffelsen til Nye Asker. Her har vi en ambisjon om å få nyttig innspill og idéer til løsninger på konkrete, kartlagte utfordringer vi har registret i behovskartleggingen.

For mer informasjon om anskaffelsen, se veiledende kunngjøring på DOFFIN eller se vedlagt

Invitasjon til dialogkonferanse i forbindelse med anskaffelse av felles digitale løsninger for oppvekstsektoren for Nye Asker

For å melde deg på dialogkonferansen, meld deg på her: PÅMELDING