Bærekraftige bygg – fra idé til realisering

onsdag 23. oktober 2019

Fra 10:00 til 16:00

Kongsberg rådhus, Kirkegt.1, Kongsberg

Skal din kommune bygge ny skole, nye omsorgsboliger, nytt helsehus, ny barnehage, nytt kulturhus, ny idretts- eller svømmehall? Eller skal dere bygge ut eksisterende bygg eller rehabilitere? Vi ønsker å bidra til at kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold får tilgang til oppdatert fag- og prosesskompetanse i anskaffelse av bærekraftige bygg, og inviterer derfor kommuner i regionen til "Bærekraftige bygg -fra idé til realisering" - et opplegg på 4 samlinger med oppstart nå i høst.
På samling én er temaet:
Betydning av en tydelig klima- og miljøstrategi. Hvordan planlegge en bygganskaffelse med høye klima- og miljøambisjoner?
Bærekraftige plan-, byggeprosesser og materialvalg.
Blir du med?

Kommunene og fylkeskommunen har en viktig samfunnsrolle med tanke på å ivareta klima- og miljø gjennom sine anskaffelser. Dette samtidig som de realiserer funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Bygg i Tre og Tredriveren ønsker å bidra til at kommuner i regionen får tilgang på oppdatert fag- og prosesskompetanse i anskaffelse av bærekraftige bygg.

Vi inviterer derfor til «Fra ide til realisering – bærekraftig bygg» – med et opplegg på 4 samlinger; 2 høst 2018 og 2 vår 2019.
I tillegg arrangeres det i perioden studieturer og befaringer til aktuelle bærekraftige byggeprosjekter.
Det er en fordel å delta på alle 4 samlingene, men ikke et krav.

Målet er at det bygges flere miljøvennlige, offentlige bygg med minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger.

På samlingene i nettverket vil vi hente inn fag- og prosesskompetanse etter behov og dele erfaringer fra byggeprosjekter, øke kompetansen om innovative anskaffelser og bruk av bærekraftige materialer – med fokus på tre. Kompetanseprogrammet ønsker å utnytte potensialet som ligger i at flere kommuner bygger nettverk og deler erfaringer/kunnskap med hverandre gjennom konkrete anskaffelser/byggeprosesser.

Alle kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold og de 3 fylkeskommunene blir invitert til å delta på samlingene.

Målgruppen er de som jobber administrativt med anskaffelser av nybygg og rehabilitering i kommunene (innkjøpere, arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere, eiendomsledere og energi- og miljøvernrådgivere etc.) og politikere som er involvert i vedtaksprosesser i forbindelse med bygg, reguleringsplaner og styrende strategier (eks. klima- miljøstrategi).

Hensikten er at deltagerne skal få et innblikk i mulighetsrommet i, og hvordan tilrettelegge for, klimasmarte, bærekraftige bygg- og anleggsplasser. Samlingene vil ha spesielt fokus på planleggingsfasen og bestillerkompetanse med tanke på klimavennlige energiløsninger, materialvalg og fossilfri/utslippsfri bygg- og anleggsplass.

Samlingene skal være mest mulig brukerstyrt. For å få mest mulig effekt av deltakelse anbefales det at kommunene/fylkeskommunene arbeider med konkrete byggeprosjekter underveis, og at disse brukes aktivt i samlingene. Kommunene/fylkeskommunene vil bli utfordret på å presentere sine case, problemstillinger, erfaringer, best practice osv. på samlingene.

Info Bærekraftig byggeri – fra idé til realisering

Program samling 1_Bærekraftige bygg _23. oktober

PÅMELDING