Bærekraftige bygg – fra idé til realisering – samling 2

onsdag 20. november 2019

Fra 09:00 til 16:00

KRONA (Sølvsalen)
Hasbergsvei 36, Kongsberg

Skal din kommune bygge ny skole, nye omsorgsboliger, nytt helsehus, ny barnehage, nytt kulturhus, ny idretts- eller svømmehall? Eller skal dere bygge ut eksisterende bygg eller rehabilitere? Vi ønsker å bidra til at kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold får tilgang til oppdatert fag- og prosesskompetanse i anskaffelse av bærekraftige bygg, og inviterer derfor kommuner i regionen til "Bærekraftige bygg -fra idé til realisering" - et opplegg på 4 samlinger med oppstart nå i høst.
På samling 2 er temaet:
Hvor «legge lista» for å oppnå ambisjoner om funksjonelle, bærekraftige og kostnadseffektive nybygg og rehabiliteringsprosjekter?
Fokus på nasjonale «krav», standardiseringer (eks. TEK 17), sertifiseringssystemer (eks. BREEAM), materialvalg og energiløsninger.

Blir du med?

Kommunene og fylkeskommunen har en viktig samfunnsrolle med tanke på å ivareta klima- og miljø gjennom sine anskaffelser. Dette samtidig som de realiserer funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Bygg i Tre og Tredriveren ønsker å bidra til at kommuner i regionen får tilgang på oppdatert fag- og prosesskompetanse i anskaffelse av bærekraftige bygg.

Vi inviterer derfor til «Fra ide til realisering – bærekraftig bygg» – med et opplegg på 4 samlinger; 2 høst 2018 og 2 vår 2019.
I tillegg arrangeres det i perioden studieturer og befaringer til aktuelle bærekraftige byggeprosjekter.
Det er en fordel å delta på alle 4 samlingene, men ikke et krav.

Målet er at det bygges flere miljøvennlige, offentlige bygg med minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger.

På samlingene i nettverket vil vi hente inn fag- og prosesskompetanse etter behov og dele erfaringer fra byggeprosjekter, øke kompetansen om innovative anskaffelser og bruk av bærekraftige materialer – med fokus på tre. Kompetanseprogrammet ønsker å utnytte potensialet som ligger i at flere kommuner bygger nettverk og deler erfaringer/kunnskap med hverandre gjennom konkrete anskaffelser/byggeprosesser.

Alle kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold og de 3 fylkeskommunene blir invitert til å delta på samlingene.

Målgruppen er de som jobber administrativt med anskaffelser av nybygg og rehabilitering i kommunene (innkjøpere, arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere, eiendomsledere og energi- og miljøvernrådgivere etc.) og politikere som er involvert i vedtaksprosesser i forbindelse med bygg, reguleringsplaner og styrende strategier (eks. klima- miljøstrategi).

Hensikten er at deltagerne skal få et innblikk i mulighetsrommet i, og hvordan tilrettelegge for, klimasmarte, bærekraftige bygg- og anleggsplasser. Samlingene vil ha spesielt fokus på planleggingsfasen og bestillerkompetanse med tanke på klimavennlige energiløsninger, materialvalg og fossilfri/utslippsfri bygg- og anleggsplass.

Samlingene skal være mest mulig brukerstyrt. For å få mest mulig effekt av deltakelse anbefales det at kommunene/fylkeskommunene arbeider med konkrete byggeprosjekter underveis, og at disse brukes aktivt i samlingene. Kommunene/fylkeskommunene vil bli utfordret på å presentere sine case, problemstillinger, erfaringer, best practice osv. på samlingene.

Info Bærekraftig byggeri – fra idé til realisering

PROGRAM samling 2_20 november 2018 endelig

PÅMELDING samling 2, 20.november