Pågående anskaffelse

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Innovasjonsløft

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv.

Prosess

Oppstart og prosjektorganisering

Det er engasjert en prosjektleder, og en prosjektgruppe er etablert. I gruppen deltar personer med fagkunnskap fra pre-hospitale tjenester, teknologi, innkjøp og innovasjon. Det er nedsatt en styringsgruppe med bred representasjon fra mange aktører.

Behov

Vestre Viken HF jobber nå med behovskartlegging, og har engasjert tjenestedesignere for å få tydelig fram brukerstemmer i den videre dokumentasjonen av behovet. Kunnskapen fra dette arbeidet vil bli dokumentert og tjenestereisen bli visualisert. I tillegg kartlegges og visualiseres tekniske behov og rammevilkår i forbindelse med utvikling og implementering for ny løsning.
Behovskartleggingen vil bli samlet i en egen rapport.

Ved behov for akutt helsehjelp ringer publikum 113, og kommer i telefonisk kontakt med en operatør på AMK. Det å se det samme som innringer vil kunne hindre misforståelser som kan føre til tap av liv og helse, og gi operatøren på AMK en riktigere forståelse av situasjon. Misforståelsene kan oppstå på grunn av språklige utfordringer, tvetydighet, manglende beskrivelse om lokalisering og andre utfordringer med kommunikasjon. Det er behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell. Samtidig må løsningen ivareta dokumentasjonsplikten som gjelder for AMK. Dagens videoløsninger dekker ikke disse spesielle behovene.