Pågående anskaffelse

Hov ungdomsskole – bærekraftig bygg

Ringerike kommune er inne i en periode med en større opprustning av sentrumsskolene for å få oppgraderte skolebygg, som legger til rette for en fremtidig vekst i kommunen.
Nå skal nye Hov ungdomsskole realiseres med tilhørende idrettshall. Ringerike kommune har ambisjoner om et mest mulig framtidsrettet, bærekraftig og driftsøkonomisk bygg.
Det er i prosjektet ønskelig å være spenstig innenfor prosjektets ramme når det gjelder målsettinger for klima, energi og innemiljø, hvor kommunen ønsker innspill fra leverandørene på hvordan ambisjonene kan nås.

Prosess

Behovskartlegging

Det er gjennomført en grundig behovskartlegging med alle brukere og interessenter som er berørt i forbindelse med bygging av den nye skolen og idrettshallen.
På det grunnlaget er det utarbeidet et utkast til rom- og funksjonsprogram.

Dialog

Det ble gjennomført en dialogkonferanse 18.juni 2019 som et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om løsninger for å oppnå den skolen Ringerike kommune ønsker seg. Det var ønskelig å innhente mer kunnskap om områdene beskrevet i avsnitt 2 i dialognotatet, for å sikre at Hov ungdomsskole på Ringerike blir et mest mulig framtidsrettet og driftsøkonomisk bygg.
Kommunen ba om innspill til mulige løsninger og tenkemåter når det gjelder:
•Valg av hensiktsmessig anskaffelsesprosedyre.
•Fremtidsrettede tekniske løsninger for alle tekniske anlegg i bygget. Stikkord: optimalt inneklima, lave driftskostnader
•Hvordan ambisjonene - når det gjelder målsettinger for klima, energi og innemiljø (det vises til punkt 2.2 i dialognotatet) - kan nås.
Målgruppen for dialogkonferansen var: Entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører og leverandører.

Les mer

På dialogkonferansen deltok en god blanding av entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører og leverandører.

Det ble gitt en grundig informasjon om prosjektet og konkrete målsettinger med bygget ble presentert, før kommunen til slutt presenterte konkrete utfordringer og spørsmål  knyttet til de ulike områdene som de ønsket innspill på fra leverandørene – se vedlagt innspillsnotat.

Frist for innsendelse av innspill var 28. juni 2019.

Én til én – møtene ble gjennomført enten uke 27 eller i uke 32 – etter hva som passet for leverandørene.