Pågående anskaffelse

Fra idé til realisering – bærekraftige bygg

Kommunene og fylkeskommunen har en viktig samfunnsrolle med tanke på å ivareta klima- og miljø gjennom sine anskaffelser. Dette samtidig som de realiserer funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Bygg i Tre og Tredriveren ønsker å bidra til at kommuner i regionen får tilgang på oppdatert fag- og prosesskompetanse i anskaffelse av bærekraftige bygg.
«Fra ide til realisering - bærekraftig bygg» er et opplegg på 4 samlinger; 2 høst 2018 og 2 vår 2019. I tillegg arrangeres det i perioden studieturer og befaringer til aktuelle bærekraftige byggeprosjekter. Målet er at det anskaffes flere miljøvennlige, offentlige bygg med minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger.

PROSESS

Samling 1 - 23.oktober 2018

TEMA:
Betydning av en tydelig klima- og miljøstrategi.
Hvordan planlegge en bygganskaffelse med høye klima- og miljøambisjoner? Bærekraftige plan-, byggeprosesser og materialvalg

Samling 2 - 20. november 2018

TEMA:
Hvordan bli gode bestillere av fremtidsrettede, miljøvennlige bygg?
Hvor «legge lista» for å oppnå ambisjoner om funksjonelle, bærekraftige og kostnadseffektive nybygg og rehabiliteringsprosjekter? - fokus på nasjonale «krav», standardiseringer (eks. TEK 17), sertifiseringssystemer (eks. BREEAM) og energiløsninger.

På samlingene i nettverket vil vi hente inn fag- og prosesskompetanse etter behov og dele erfaringer fra byggeprosjekter, øke kompetansen om innovative anskaffelser og bruk av bærekraftige materialer. Kompetanseprogrammet ønsker å utnytte potensialet som ligger i at flere kommuner bygger nettverk og deler erfaringer/kunnskap med hverandre gjennom konkrete anskaffelser/byggeprosesser.

Målgruppen er de som jobber administrativt med anskaffelser av nybygg og rehabilitering i kommunene (innkjøpere, arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere, eiendomsledere og energi- og miljøvernrådgivere etc.) og politikere som er involvert i vedtaksprosesser i forbindelse med bygg, reguleringsplaner og styrende strategier (eks. klima- miljøstrategi).

Hensikten er at deltagerne skal få et innblikk i mulighetsrommet i, og hvordan tilrettelegge for, klimasmarte, bærekraftige bygg- og anleggsplasser. Samlingene vil ha spesielt fokus på planleggingsfasen og bestillerkompetanse med tanke på klimavennlige energiløsninger, materialvalg og fossilfri/utslippsfri bygg- og anleggsplass.

Samlingene skal være mest mulig brukerstyrt. For å få mest mulig effekt av deltakelse anbefales det at kommunene/fylkeskommunene arbeider med konkrete byggeprosjekter underveis, og at disse brukes aktivt i samlingene. Kommunene/fylkeskommunene vil bli utfordret på å presentere sine case, problemstillinger, erfaringer, best practice osv. på samlingene.

Info Bærekraftig byggeri – fra idé til realisering