Virksomheter – arkiv

 • GKI er organisert som et kjøpsavtalesamarbeid med Skien kommune som vertskommune. Et overordnet mål for GKI er å sørge for at alle anskaffelser til kommunene gjennomføres kostnadseffektivt og i henhold til lov, forskrift og politisk vedtatte retningslinjer, samt med hensyn til miljø og samfunnsansvar.
  Kommunene skal gjennom felles rammeavtaler og samordnende innkjøp søke å oppnå stordriftsfordeler ved bedre innkjøpspriser og betingelser, samt lavere kostnader ved innkjøpsprosessen. Styret for GKI består av rådmennene i de seks deltakerkommunene.

 • Værnesregionen er et samarbeid mellom de seks kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Frosta, Meråker og Stjørdal. Intensjonene med Værnesregionen er å gi innbyggerne i kommunene bedre tjenester.

 • Øygarden er en øykommune i Hordaland fylke. Befolkningen er 4 704 (2011).

 • Fjell er en kommune vest for Bergen i Hordaland fylke. Befolkning er 23 852 (2014).

 • Askøy er en øy, og kommune i Hordaland med en befolkning på 27 346 (2014).

 • Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. De skal sikre kvalitet i norsk bistand. Deres oppgave er å sikre at norske bistandspenger blir brukt best mulig, og å rapportere om hva som virker og ikke virker.

  Se Norad sin hjemmeside

 • Lindås kommune ligger i Nordhordland og har et folketall på 15.607 innbyggere. De har flere innovative anskaffelser innen velferdsteknologi og skolebygg.

 • Vestfold fylkeskommune har en befolkning i underkant av 250 000 innbyggere, og omfatter 12 kommuner.  Fylkeskommunen er partner i det regionale programmet  i BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold) og er pådriver for bruk av innovative anskaffelser i fylket.

 • Buskerud fylkeskommune har en befolkning på ca 275 000 innbyggere, og omfatter 21 kommuner. Fylkeskommunen er partner i det regionale programmet i BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold) og er pådriver for bruk av innovative anskaffelser i fylket.

 • Telemark fylkeskommune har ca. 1.600 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket. Fylkeskommunen er partner i det regionale programmet  i BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold) og er pådriver for bruk av innovative anskaffelser i fylket.

   

 • Kviteseid kommune ligger sentralt i Vest – Telemark og har i underkant av 2500 innbyggere.

 • Fyresdal kommune er en av de de vestligste kommunene i Telemark fylke. Kommunen har i overkant av 1300 innbyggere.

 • Skien kommune ligger i Telemark fylke. Kommunen har ca. 54000 innbyggere, og er og er en del av det området som kalles Grenland. Skien er en pilotkommune i bruk av innovative anskaffelser innen velferdsteknologi i institusjon. Kommunen var en av tre finalister til regjeringens innovasjonspris i 2014, basert på sin samhandling med næringslivet.

 • Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) ivaretar ansvaret og oppgavene knyttet til avfallshåndtering i de åtte eierkommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum, Aurskog-Høland og Rømskog. ROAF har ansvar for innsamling av farlig avfall, og har over 100 returpunkter for glass- og metallemballasje.

  Nettside ROAF

 • Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) er et kommunalt foretak i Oslo kommune underlagt Byrådsavdeling for kultur og næring. Foretaket ble opprettet 1. januar 2002 for å eie, drifte og utvikle kommunens skolebygg. Det gjør det til Oslos største eiendomsforvalter, med en samlet bygningsmasse på cirka 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbygg har omkring 125 fast ansatte og hovedkontor i Oslo. Ifølge foretaket selv bruker cirka 83 000 elever og 13 000 ansatte daglig Undervisningsbyggs lokaler. Selskapets visjon er «Et skolebygg å være stolt av!».

 • Fylket og by-kommunen ligger i det sentrale østlandsområdet, innerst i Oslofjorden og har 658 390 innbyggere (per 1. januar 2016).

 • Hias IKS er et interkommunalt vann- og avløpsselskap eid av Hamar, Stange, Ringsaker og Løten kommune. Hias ble etablert som avløpsselskap i 1974. Intensjonen for selskapet var å rense avløpsvannet fra eierkommunene; Hamar, Løten, Ringsaker, Stange og Vang. Bakgrunnen for dette var sterkt, økende forurensing av Mjøsa.

 • Tønsberg er Norges eldste by, regionsentrum og Vestfolds fylkeshovedstad. Kommunen er involvert i innovative anskaffelse av blant annet klimavennlig og autonom ferge. Mer informasjon om virksomheten finner du her.

 • Stavanger kommune ligger i Rogaland fylke og har rundt 133 000 innbyggere. Stavanger har de siste årene gjennomført flere spennende innovative anskaffelser. Stavanger er først ut i Norge med å teste ut den nye konkurranseformen innovasjonspartnerskap. Kommunen har vært partner i Nasjonalt program for leverandørutvikling i mange år.

 • Bærum kommune ligger i Akershus fylke. Kommunen har i overkant av 122 000 innbyggere, og er partner i det regionale partnerskapet for Hovedstadsregionen. Bærum er en foregangskommune på innovative anskaffelser og har de siste årene gjennomført flere spennende anskaffelser. Kommunen vant i 2016 Innovasjonsprisen for sin helhetlige satsning på innovasjon.

 • Østfold fylkeskommune har nær 2.500 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket. Fylkeskommunen har kjørt en rekke dialogaktiviteter med markedet for å løse ulike utfordringer gjennom strategisk bruk av anskaffelsene.

  Les mer på virksomhetens egne hjemmesider her.

 • Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som oppgave å sette i verk regjeringens bygge- og eiendomspolitikk. Statsbygg har også gjennomført en rekke innovative anskaffelser og dialog med markedet for å løse både miljøutfordringer og arkitektoniske hensyn. Se mer på virksomhetens egen hjemmeside her.

 • Lyngdal er en kommune og by i Vest-Agder og er landets tredje sørligste kommune.

 • Omsorgsbygg har ansvaret for bygg og vedlikehold av kommunens barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer. Omsorgsbygg har ambisiøse klima- og miljømål og har gjennomført innovative anskaffelser innen blant annet utslippsfrie byggeplasser og miljøvennlige materialvalg. Virksomhetens hjemmeside finner du her.

 • Kongsbergregionen er et samarbeids- og interesseorgan for 7  kommuner – Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Tinn, Hjartdal og Notodden. Kongsbergregionen arbeider for utvikling gjennom samarbeid – der samarbeid og regional posisjon kan gi hensikt i kommunenes utviklingsarbeid.

   

 • Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, den tredje mest folkerike kommunen, og fjerde største storbyområde i Norge. https://www.trondheim.kommune.no/

 • Drammen kommune ligger i Buskerud fylke, sentralt på østlandet. Det bor omtrent 68 000 innbyggere i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere.

 • Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet, og en av flere enheter i Oslo kommune som gjennomfører innovative anskaffelser. Helseetatens visjon er «Sammen for bedre Oslohelse».

 • Voss kommune ligger i Hordaland fylke og har i overkant av 14 000 innbyggere.

 • Nedre Eiker kommune ligger i Buskerud fylke og har nærmere 25 000 innbyggere.

 • Øvre Eiker kommune ligger i Buskerud fylke og har omtrent 18 000 innbyggere.

 • UNINETT AS eies av Kunnskapsdepartementet og samarbeider med institusjonene i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) for å tilby en best mulig infrastruktur og fellestjenester. UNINETT utvikler og driver det norske Forskningsnettet og organiserer også felles avtaler og innkjøp for UH-sektoren.

   

 • Stavne Arbeid og Kompetanse KF har mange og varierte tilbud til de som ønsker hjelp til å komme seg i jobb og ta tak i egne utfordringer. Stavne er organisert som kommunalt foretak og eid av Trondheim kommune

 • St. Olavs Hospital er universitetssykehuset i Trondheim og eies av Helse Midt-Norge RHF. De fire hovedoppgavene er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

   

 • Verdal kommune ligger i Innherred i Nord-Trøndelag, en time nord for Trondheim. Administrasjonssenteret er Verdalsøra. Her finner du også det historiske stedet Stiklestad, hvor slaget stod i 1030.

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune skal levere de velferdstilbudene som er for store for enkeltkommune og tilbud på tvers av kommunegrensene. Styrt av det folkevalgte fylkestinget, som skal bidra til at Nord-Trøndelag framstår som et attraktivt fylke for næring og bosetting.

 • Lørenskog kommune ligger i Akershus fylke og har omtrent 37 000 innbyggere.

 • Bergen kommune har gjennomført innovative anskaffelser innenfor flere sektorer, og er en av kommunene som er i front på dette feltet i Norge. I 2016 var kommunen nominert til Innovasjonsprisen for sitt arbeid.

 • Larvik kommune er utviklingsorientert og har ambisiøse mål for framtida. Kommunen er involvert i flere innovative anskaffelsesprosesser, blant annet innenfor velferdsteknologi.

 • Finnmarkssykehuset har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Finnmark fylke, med sykehus i Hammerfest og Kirkenes. Psykisk helsevern og rusomsorg er desentralisert og lokalisert i hele fylket.

 • Skedsmo kommune ligger i Akershus fylke og har i rundt 53 000 innbyggere.

 • Prosjektet «Ny by – ny flyplass» er et av Bodø- og landsdelens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne, som vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover.

  Det er en unik mulighet til å planlegge, bygge og utvikle en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i nordområdene – i direkte forlengelse av eksisterende by. Det er også en unik mulighet til å bygge en ny smart og miljøvennlig nasjonal lufthavn, som vil ruste en av landets raskest voksende regioner for fremtidig vekst og utviklingen.

   

  Bodø kommunes nettsider om smart by satsingen finner du her.
 • Mo i Rana søker om å bli en Smart City innenfor området naturbaserte løsninger i urbane miljøer.

  Rana kommunes hjemmeside

 • Fram mot 2020 skal byen formes som en spennende, utviklende, sunn og trygg by. Den skal være åpen og inkluderende, og velferd og livskvalitet skal omfatte alle innbyggerne. Dette framgår av kommunens overordnete plan for samfunnsutviklingen: Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020

 • Bergen Vann KF (BV) ble stiftet 01.07.2004. Bystyret ønsket å opprette et selskap med fokus på kjerneområdene drift og vedlikehold av VA-anlegg. Samtidig så en for seg en utvikling av større og mer selvstendige VA-selskapet og at det over tid ville utvikle seg et eget marked for VA-tjenester.